Informace

Doprava ZDARMA

Slevy

Novinky

  • TOPPER VISCO MEDI-DRY
    TOPPER VISCO MEDI-DRY

    Paměťová přistýlka vyčaruje pohodlí z tvrdé matrace nebo gauče....

    1 043 Kč

Reklamační řád 

 

Zaručujeme Vám, že v našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné prodejně, a které jsou v souladu s platným obchodním či občanským zákoníkem.

 

Záruční doba a reklamace

  1) Prodávající poskytuje záruční lhůtu na zboží v trvání 24 měsíců (pokud není
     uvedeno jinak) od jeho převzetí.

 2) Vady množství, viditelné a zjevné vady reklamuje zákazník ihned po převzetí
     zboží, jinak na jeho reklamaci těchto vad nebude brán zřetel. Pokud je zboží
     dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí
     podezření,že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem
     písemný zápis o reklamaci zboží.

 3) Ostatní vady reklamuje zákazník ihned po jejich zjištění.

 4) Reklamaci uplatní zákazník písemně buď na emailovou adresu
      info@dontis.cz nebo zasláním doporučeně na sídlo firmy dodavatele.

     Reklamace bude obsahovat tyto náležitosti:

       - jméno zákazníka, číslo prodejního dokladu, datum a způsob dodání zboží,
         přesné označení zboží

       - detailní popis vady, případně fotodokumentace, návrh na řešení reklamace

    Pokud zákazník nesplní výše uvedené podmínky nebude na reklamaci brán zřetel,
    stejně tak, pokud bude reklamace uplatněna telefonicky nebo ústně.

    Zákazník je povinen na vlastní náklady dopravit reklamované zboží k posouzení či
    k výměně na sídlo firmy dodavatele, u kterého zboží zakoupil, pokud nebylo
    dohodnuto jinak a to v čistém a odpovídajícím způsobem zabaleném stavu.

 5) Zákazník bere na vědomí, že uhradí veškeré náklady spojené s vyřízením
     reklamace v případě, že uvede nepravdivé údaje o reklamaci a bude zjištěno
     vlastní zavinění.

 6) Prodávající rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů. V případě, že si není
     prodávající jistý, zda se jedná o reklamaci oprávněnou, má nárok na odklad
     rozhodnutí, až do doby, kdy bude mít odborný posudek. Bude –li reklamace
     uznána, rozhodne prodávající o způsobu řešení. Pro případ, že se prodávajícímu
     nepodaří vyjímečně vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě tj. 30 dnů ode dne
     uplatnění reklamace, dohodly se smluvní strany, že reklamace bude vyřešena do
      50-ti pracovních dnů.

 7) Bude-li reklamace řešena slevou, vyplatí prodávající přiznanou slevu kupujícímu
     na jeho účet.

 8) Prodávající se zavazuje, že reklamace bude vyřízena především dodáním
     bezvadných či chybějících částí zboží, bezplatnou opravou, slevou a v případě
     neodstranitelné či opakující se vady výměnou vadného zboží za bezvadné.
     Nebude-li možné dodat náhradní zboží proto, že bylo vyřazeno z výroby, je
     zákazník oprávněn vybrat si jiné zboží téže firmy ve stejné hodnotě.

 9) Poškozený komponent či část dodávky nemůže být důvodem k reklamaci celé
     dodávky zboží.

10) Předmětem reklamace nemohou být změny na zboží odpovídající běžnému
     opotřebení,ani změny způsobené atmosferickými ani chemickými vlivy,
     nesprávným a nepřiměřeným používáním, neodbornou údržbou, nevhodným
     skladováním nebo úmyslným poškozením.

     U matrací se záruka nevztahuje na opotřebení materiálu způsobené běžným
     užíváním, na vyblednutí dezénu potahové látky popřípadě její zvlnění, na škody
     způsobené nesprávnou manipulací, uložením na špatný typ podložky,
     mechanickým poškozením nebo nevhodným použitím matrace.

     Jádro matrace je konstruováno na váhu uživatele doporučenou na prospektu ke
     každému typu matrace. V případě přetížení matrace uživatelem nebude
     reklamace uznána oprávněnou. V případě reklamace matrace na proleženost,
     případně deformaci jádra bude odváženo k posouzení pouze jádro matrace bez
     potahu. Při následném uznání reklamace oprávněnou bude vyměněno pouze
     jádro matrace. Potah matrace zůstává zákazníkovi.

     Výrobce neručí za škody vzniklé dodatečnou úpravou spotřebitelem.

     Vadou nejsou změny rozměrů potahů způsobené běžným používáním matrace.
     Odchylka od rozměru uvedených na štítku matrace může být +/- 1,5% u šířky a
     +/- 1% u délky potahu.

11) U komprimovaných matrací je spotřebitel povinen nechat matraci po vyjmutí z
     obalu v klidovém stavu po dobu 48 hodin bez zátěže.

12) Reklamovat není možné drobné odchylky, které vyplývají z podílu ruční práce na
     zboží. Jedná se o odchylky v prošití nebo nařasení látky či kůže, odchylky v
     rozměrech nebo v opracování u dřevěných částí nábytku. Stejně tak není
     možné reklamovat rozdíl v odstínu barevnosti dřeva ve spárovce u masivního
     nábytku. Dále není možné reklamovat barevné rozdíly u doobjednávaného
     nábytku.